Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

JM Drive Oy

Y-tunnus: 3312011-3

Pulttikatu 18 A 3, 48770 Kotka

Puh 05 34 000 34

jm@jmdrive.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ron Johansson

Puh 05 34 000 34

ron.johansson@jmdrive.fi

Rekisterin nimi

JM Drive Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

  • Tilausten käsittely ja toimitus
  • Maksuliikenne ja laskutus
  • Palveluiden tuottaminen ja kehittäminen
  • Markkinointi

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä JM Drive Oy:lle antamia tietoja. Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja

  • Henkilön tai yrityksen nimi
  • Henkilö- tai Y-tunnus
  • Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Posti-, laskutus- ja pankkiyhteystiedot
  • Tuote- ja palvelutilausten tiedot
  • Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallinen tietolähde on asiakkaan itse antama tieto. Tietoja voidaan hankkia myös viranomais- ja yritystietorekisteristä sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta.

Tietojen luovuttaminen

Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan ja JM Drive Oy:n yhteisille yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden/palveluiden toimittamiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

Tiedonsiirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Aineisto säilytetään JM Drive Oy:n toimitiloissa sekä tietoja käsittelevän työntekijän tiloissa ja niihin on pääsy ainoastaan määrätyillä JM Drive Oy:n työntekijöillä. Kirjanpitoaineisto viedään kirjanpitäjälle, jonka luona aineiston säilytys on yhtälailla vaatimusten mukaista. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla. Vain erikseen määrätyillä JM Drive Oy:n työntekijöillä on pääsy rekisteritietoihin. Työntekijät tunnistetaan  salasanalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, ja heitä sitoo salassapitovelvollisuus. Arkaluontoisessa tiedonsiirrossa käytetään salattua viestiyhteyttä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Oikeus vaatia rekisteritietojen oikaisua

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista rekisteristä. Kirjallinen korjauspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.